Tilbage

Det går historisk godt i dansk turisme

Turismeåret 2018 bød på 27,6 millioner udenlandske overnatninger. Hermed blev all time high rekorden fra 1993 slået med over 500.000 overnatninger. Også de danske overnatninger var i 2018 på et rekordhøjt niveau, og der blev i alt registreret 53,9 millioner overnatninger og en samlet vækst på 3 procent. Alligevel oplever flere nabolande højere vækst. Kampen om turisterne er blevet hårdere.

I 2018 registrerede Danmarks Statistik 53,9 millioner kommercielle overnatninger i Danmark. Det er en stigning på 3,0 procent svarende til 1,6 millioner flere overnatninger end i 2017 og sjette år i træk, at Danmark oplever positiv vækst i de samlede overnatninger. Turismeåret 2018 kommer således oven på et rekordhøjt 2017-niveau. Målt i overnatninger har destinationen Danmark aldrig været så populær.

Både danske og udenlandske overnatninger fortsætter det positive momentum, som dansk turisme har været i siden 2013. De udenlandske steg 3,4 procent og endte på 27,6 millioner, mens de danske steg 2,7 procent til 26,3 millioner overnatninger. De udenlandske turister fylder således fortsat mere end de danske, hvilket har været tilfældet siden 2015.

Med en samlet vækst på 3,0 procent forløb udviklingen for 2018, præcis som regeringens ambitiøse vækstplan sigter mod årligt frem mod 2025.

Tyskland trækker væksten

Som det suverænt største marked trak Tyskland med en fremgang på 3,5 procent igen væksten i 2018. Dette til trods for, at den tyske skolesommerferie for de vigtigste forbundsstater ikke faldt gunstigt for dansk turisme i 2018, idet de primært lå i juli samtidig med den danske skoleferie.

Også en række andre lande bidrog betydeligt til den positive udvikling i de udenlandske overnatninger. Væksten var størst fra USA og Frankrig med hhv. 11,0 procent og 16,1 procent, og der var også pæne vækstrater fra Holland og Italien, som steg med henholdsvis 2,8 procent og 9,4 procent.

De norske og britiske overnatninger gik henholdsvis 3,1 og 1,2 procent tilbage, blandt andet på grund af fald i købekraften fra svækkede valutaer.

Overnatninger fra deleøkonomiske tjenester

Oveni de 53,9 millioner registrerede overnatninger kommer overnatninger fra deleøkonomiske tjenester som fx Airbnb, som flere og flere turister benytter sig af, men som ikke bliver indberettet til Danmarks Statistik.

VisitDenmark estimerer, at der alene gennem Airbnb er 3,6 millioner overnatninger i 2018, hvoraf de 2,8 millioner er fra udlandet. Estimatet er udregnet på baggrund af data, som VisitDenmark har fået adgang til via en aftale med Airbnb. Lægges disse overnatninger oveni de registrerede overnatninger i Danmarks Statistik, kommer det samlede overnatningstal op på over 57 millioner i 2018.

Fremgang inden for alle forretningsområder

Syv ud af ti overnatninger i 2018 blev foretaget af turister, der var på kyst- og naturferie i Danmark. De resterende overnatninger blev foretaget af ferieturister i storbyerne København, Aarhus, Aalborg og Odense eller af erhvervsturister i hele landet.

Kyst- og naturturismen stod også i 2018 for den største absolutte vækst, da der var knap 900.000 flere ferieovernatninger uden for de fire storbyer sammenlignet med 2017. Det svarer til en vækst på 2,3 procent.

Storbyturismen havde til gengæld den største relative stigning med 6,1 procent flere overnatninger. Det er næsten 500.000 flere overnatninger end i 2017. Især bidrog København positivt til væksten, hvilket blandt andet skyldes øget kapacitet fra en række nyåbnede hoteller. Erhvervs- og mødeturismen gik frem med 3,5 procent eller 250.000 flere overnatninger.

De udenlandske overnatninger bidrog i højere grad til væksten end de danske. Udenlandske storbyovernatninger gik hele 7,4 procent frem i forhold til 2017 svarende til 350.000 flere overnatninger. Kyst- og naturturismen bidrog med lidt flere udenlandske overnatninger, nemlig 400.000, men dog kun en vækst på 2,1 procent. Der er ikke tal på de udenlandske erhvervsovernatninger, men de vurderes at udgøre ca. 3,0 millioner eller 40 procent af de samlede erhvervsovernatninger.

Ikke alle dele af Danmark oplevede vækst

Indre København oplevede den højeste vækst i udenlandske overnatninger i 2018, både relativt og absolut. Der var også pæn vækst på 3,0 procent i Sydjylland, 4,7 procent i Vestjylland og 6,1 procent på Fyn. Væksten i Nordjylland lå under landsgennemsnittet, og blandt andet Østjylland og Vest- og Sydsjælland oplevede tilbagegang i overnatningerne.

Skuldersæsonen bliver stadig vigtigere for dansk turisme

De fleste turister i Danmark holder ferie i juli og august, som er højsæson i dansk turisme. 39 procent af de udenlandske overnatninger ligger i disse to populære måneder, som særligt kystturismen er afhængig af.

Det er dog i skuldersæsonen, at væksten er størst.

Fra 2017-2018 var væksten i højsæsonen på beskedne 1,9 procent i forhold til de 4,3 procent, overnatningerne steg i skuldersæsonen (defineret som forårsmånederne fra marts til juni samt efterårsmånederne september og oktober).

Denne udvikling fortsætter tendensen siden 2014, hvor skuldersæsonen er gået mere frem end højsæsonen. Med andre ord har månederne uden for højsæsonen ikke blot drevet væksten, men også spredt sæsonen mere ud til gavn for lokale virksomheder.

Den samlede skuldersæson er gået 25 procent frem svarende til 2,7 millioner udenlandske overnatninger siden 2014. Til sammenligning er de udenlandske overnatninger i højsæsonen gået 10 procent frem svarende til 1,0 millioner overnatninger. Desuden har vintersæsonen november-februar trukket 23 procent eller 0,7 millioner flere udenlandske overnatninger i samme periode.

Fra 2017 til 2018 kom der cirka 275.000 flere skulderovernatninger i både storbyturismen og kyst- og naturturismen, altså et samlet løft på 550.000 udenlandske overnatninger i skuldersæsonen. I højsæsonen gik storbyovernatninger 140.000 frem, mens resten af landet stort set var status quo med en stigning på 70.000.

I 2018 fylder skuldersæsonen således 49 procent af årets samlede overnatninger mod 46 procent i 2014. Tilsvarende er højsæsonens andel gået fra 42 procent i 2014 til 39 procent i 2018. Herved bliver skuldersæsonen i stadigt højere grad vigtigere for dansk turisme.

Konkurrencen med udlandet

Danmark er først og fremmest i konkurrence med Norge, Sverige og Finland, når det gælder udenlandske turister. Og her har Danmark et stærkt udgangspunkt. Næsten halvdelen (45 procent) af de udenlandske overnatninger i de fire nordiske lande foretages i Danmark. Danmark har altså den største volumen, når det gælder udenlandske overnatninger.

I 2018 tabte Danmark nordiske markedsandele, da væksten i udenlandske overnatninger i Sverige på 7,0 procent, var over dobbelt så høj som Danmarks 3,4 procent. Til gengæld var væksten højere end i Norge og Finland, som havde stigninger på henholdsvis 1,9 og 1,5 procent.

Når det gælder de tyske turister, er Tyskland selv den største konkurrent til Danmark. I 2018 foretog tyskerne i alt 103,2 millioner overnatninger i de tre delstater, som Danmark er i direkte konkurrence med, nemlig Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern og Schleswig-Holstein. Det er 7,1 procent flere end i 2017. Til sammenligning foretog tyskerne 15,7 millioner overnatninger i Danmark – en stigning på 3,5 procent. Hermed var væksten ved de nordtyske kyster større end ved de danske, og Danmark tabte markedsandele.

Udvides konkurrentfeltet til hele Nordeuropa (det vil sige Norden, Tyskland, Holland, Storbritannien og Irland) har Danmark en lidt større markedsandel i 2018 end i udgangsåret 2008. Danmarks nordeuropæiske markedsandel er steget fra 4,9 procent af de udenlandske overnatninger til 5,1 procent på 10 år.

Stigningen skyldes dog primært, at Storbritannien, der står for halvdelen de udenlandske overnatninger i Nordeuropa, oplevede tilbagegang på 3 procent fra 2017 til 2018 (foreløbige tal). Både Holland, Sverige, Tyskland og Irland hentede højere vækstrater hjem i spændet fra 3,3 til 7,7 procent.

Det er også kun i den nordeuropæiske konkurrence, at Danmark står godt. Danmark har nemlig tabt en smule terræn i både den nordiske og i den europæiske konkurrence om de internationale turister.

Selv om 2018 således var et godt år for dansk turisme, var det altså et særdeles godt år for flere af vores konkurrenter og andre europæiske lande i øvrigt.

Det understreger, at selv om turismeefterspørgslen er stigende, kommer turisterne ikke af sig selv. Konkurrencen om at få del i den høje vækst og den stadigt voksende turismekage er benhård.

Markant global vækst

På globalt plan steg rejselysten kraftigt i 2018. Antallet af internationale turismeankomster steg til godt 1,4 milliarder, viser de seneste tal fra FN’s internationale turismeorganisation UNWTO. Det svarer til en stigning på 5,6 procent i forhold til 2017 og viser, at det globale økonomiske opsving er i fuld gang.

Især Europa drev den positive vækst på globalt plan. Der var 5,7 procent flere internationale ankomster i Europa i 2018, og inden for regionen trak de sydeuropæiske destinationer den positive udvikling med endnu højere vækstrater. Amerika havde 2,9 procent højere vækst end i 2017, mens Asien, Afrika og Mellemøsten var oppe med hhv. 6,1 procent, 7,3 procent og 10,3 procent.

Turisterne rejser især internt i regionerne. Det vil sige, de fleste turister rejser inden for den region, hvor de bor.

UNWTO forventer, at væksten i 2019 fortsætter, men dog ikke i ligeså højt tempo. Der forventes en vækst på mellem 3 og 4 procent i internationale ankomster globalt og til Europa.